Ajatin Plus 1% roztok s rozprašovačom 1000ml

5,94

s mechanickým rozprašovačom

5 na sklade

Katalógové číslo: 9c220b9f8faf Kategórie: Značka:

Popis


1.NÁZEV PØÍPRAVKU
AJATIN ® PROFARMA solutio (Benzododecinii bromidum)
2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ PØÍPRAVKU Benzododecinii bromidum (Benzododecinium bromatum) 100g v 1000g roztoku 10% nebo 10g v 1000g roztoku 1%.
3.VZHLED Bezbarvý nebo slabì nažloutlý, èirý roztok s charakteristickým zápachem k vnìjšímu použití.
4.KLINICKÉ ÚDAJE
» 4.1. INDIKACE: Pøípravek je urèen na povrchovou dezinfekci kùže, dezinfekci rukou a pøedmìtù a také k dezinfekci malých ran a odøenin pro osoby všech vìkových skupin.
» 4.2.DÁVKOVÁNÍ A ZPÙSOB PODÁNÍ:
– Hygienická dezinfekce rukou 0.5-1 % roztok
– Gumové pøedmìty 2% roztok
– Hraèky 1% roztok – expozice 60 min.
– Inkubátory 2% roztok – expozice 30 min.
– Kožené pøedmìty, kožešiny, nábytek potažený kùží èi plastickou hmotou 2% roztok – expozice 60min.
– Omítka, beton, malba, nátìry 2% roztok – expozice 60min.
– Lékaøské teplomìry, výrobky z plastických hmot 1% roztok – expozice 30 min.
Vneste odmìøené množství 10% roztoku do vody pro požadovan koncentraci a dobøe promíchejte. Pokud není doporuèeno jinak ponoøte ruce èi pøedmìt do pøipraveného roztoku na požadovanou dobu a nechte pùsobit. (dle pøedepsaného øedìní) Pøíprava 1% roztoku: 10 ml (2 èajové lžièky) dolijte 990 ml vody. Z 1000 ml Ajatinu®Profarma 10% mùžete pøipravit až 10 litrù 1% roztoku.
» 4.3.KONTRAINDIKACE:
Epidermální senzibilizace mùže být zaznamenána pøi styku s úèinnou látkou nebo látkou stejné chemické skupiny.
» 4.4.SPECIÁLNÍ UPOZORNÌNÍ:
Ajatin pøi nízkých teplotách vytváøí bílý zákal a sediment, které vymizí pøi uložení na teplejší místo (asi 22oC).
» 4.5.INTERAKCE:
Alkálie (mýdlo) ruší dezinfekèní úèinek Ajatinu. Nevhodná je kombinace pøípravku se silnì oxidujícími látkami.
» 4.6.TÌHOTENSTVÍ A LAKTACE:
Pøípravek mùže být používán ženami ve fertilními vìku, v tìhotenství i pøi laktaci.
» 4.7.MOŽNOST SNÍŽENÍ POZORNOSTI PØI ØÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A STROJÙ:
Použití pøípravku nesnižuje pozornost pøi øízení motorových vozidel a strojù.
» 4.8.NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY:
U hypersenzitivních osob nebo po opakovaném použití se mohou objevit na kùži vyrážky rùzného charakteru a intenzity, výskyt až v 8%. Od roku 2000 nebyla zaznamenána ani jedna. » 4.9.PØEDÁVKOVÁNÍ: Možnost kožní vyrážky rùzného charakteru a intenzity. Léèba symptomaticky pod dohledem lékaøe.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptikum, dezinficiens
» 5.1. Farmakodynamické vlastnosti:
Dezinfekèní pøípravek ze skupiny kvartérních amoniových solí s fenolovým koeficientem 20-30, benzododecinium jako bromid je velmi dobøe rozpustný ve vodì, svým detergentním úèinkem ruší transportní funkci membrány
pøedevším grampozitivních mikrobù. V nižších koncentracích má nejistý úèinek na nìkteré gramnegativnì podmínìné patogenní mikroby (Proteus, Pseudomonas apod.). Nenièí Mycobacterium tuberculosis a spory bakterii. Pøi delších expozicích inaktivuje nìkteré viry.
» 5.2. FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI: Pøípravek je urèen pro vnìjší užití. Absorbce kùží je jen minimální.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:

» 6.1.SEZNAM VŠECH POMOCNÝCH LÁTEK
Aqua purificata
» 6.2.INKOMPATIBILITY:
K dispozici je léková forma jen k vnìjší dezinfekci, vyrábí se ve formì roztoku.
Fyzikální nebo chemická inkompatibilita pøi míchání pøípravku do infúzních roztokù není aktuální.
» 6.3.DOBA POUŽITELNOSTI:
3 roky
» 6.4.PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Pøípravek skladovat v dobøe uzavøeném originálním obalu pøi teplotì 15-25oC, chránit pøed mrazem (pøi nižší teplotì se tvoøí sraženina).
» 6.5.DRUH OBALU: Lékovka sklenìná hnìdá s PP šroubovacím uzávìrem a s PE vložkou (zátkou). Balení:
1 x 500 ml (varianta i s mechanickým rozprašovaèem)
1 x 1000 ml (varianta i s mechanickým rozprašovaèem)
1 x 5000 ml
» 6.6.NÁVOD K UŽITÍ: Pøípravek se pøed použitím øedí vodou na 0,5 – 2% roztok. Odmìøené množství roztoku se vnese do vody dobøe promíchá. Tento roztok se používá pouze k zevní dezinfekci podle pokynù uvedených v pøíbalové informaci a dle tabulky øedìní pokud nepøedepsáno jinak.Exclusive products

Special category of products

Tento eshop používa k poskytovaniu služiebsúbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close